REKRUTACJA W SSP30
Szanowni Państwo,
w związku z możliwością utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 tylko jednej
klasy pierwszej oraz dużą liczbą rodzeństw naszych uczniów (które to rodzeństwa
zgodnie ze Statutem mają pierwszeństwo przy przyjęciu do szkoły)
odwołuję zebranie na temat rekrutacji dla rodziców kandydatów do klasy I,
zaplanowane na 13 lutego.

Agnieszka .Milbrandt
Dyrektor szkoły

Zasady przyjmowania uczniów reguluje Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 30.

Zasady przyjmowania uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30


Szkoła prowadzi listy zapisów uczniów do poszczególnych klas. Przy przyjmowaniu dzieci do klasy I bierze się pod uwagę :
- wyniki testu dojrzałości szkolnej
- wyniki obserwacji pedagogicznej prowadzonej w czasie zajęć ruchowych i plastycznych przez komisję złożoną z pracowników pedagogicznych szkoły,
- posiadanie rodzeństwa w szkole,
- kolejność zgłoszenia.
Listy osób przyjętych do klasy I będą ogłaszane do 30 marca każdego roku.

O przyjęciu do klas wyższych decydują rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz rozmowa z wychowawcą klasy.

Listy osób przyjętych zatwierdza Rada Pedagogiczna. Od decyzji Rady Nauczycieli nie przysługuje odwołanie.

( Informacja dodatkowa )
Lista osób w klasie nie może przekraczać 16. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o rozszerzeniu klasy o maksimum 2 osoby podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców danej klasy i uzyskaniu akceptacji Zarządu Koła.