REKRUTACJA W GIMNAZJUM

Zasady rekrutacji przedstawione są w &26 i & 32 Statutu Społecznego Gimnazjum Nr 5 w Warszawie.

& 26


1. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego i matematyki oraz po podpisaniu przez rodziców oświadczenia, o którym mowa w & 7, pkt 2.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń.
3.Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
4. Sposób prowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do Szkoły określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
5. Obowiązkowy plan nauczania obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, zawarte w planie, ustalonym przez MEN oraz drugi język obcy, etykę, blok zajęć obejmujący wiedzę o kulturze

 

& 32

Sprawy regulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa .