SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA

Oprócz właściwie prowadzonego procesu dydaktycznego, niezwykle ważnym elementem pracy szkoły jest jej działalność wychowawcza. Założeniem jest wychowanie otwartego, tolerancyjnego i odpowiedzialnego człowieka.

Niezbędnym czynnikiem w realizacji celów wychowawczych jest właściwa relacja nauczyciel - uczeń, oparta na wzajemnej życzliwości, autorytecie nauczyciela i szacunku dla indywidualności ucznia.

Szkoła jest przygotowaniem do życia społecznego. Należy zadbać o rozwój koleżeńskich kontaktów między uczniami i więzi między uczniami w klasie i w szkole. Dotyczy to nie tylko istniejących już zespołów klasowych, ale również tych nowo zawiązywanych, oraz sytuacji wchodzenia do grupy nowych osób. Ważne jest również, aby uczniowie nauczyli się prawidłowo rozwiązywać sytuacje konfliktowe, aby stanowili wzajemnie dla siebie bezpieczne środowisko, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.

Szkoła, aby dobrze funkcjonować, musi być jednocześnie szkołą wymagającą. Będziemy oczekiwać od uczniów obowiązkowości i punktualności, dyscypliny naukowej, poczucia odpowiedzialności za swoje działania, zachowania, dostosowanego do sytuacji, dbałości o cudzą własność.

Osiągnięcie założonych celów wymaga ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Wzajemne przekazywanie uwag o pracy dziecka, postrzeganiu go w szkole i w domu będzie działaniem wspierającym proces dydaktyczno - wychowawczy. W sytuacjach trudniejszych osoby zainteresowane mogą liczyć na konsultację psychologiczną i pomoc wychowawczą

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Program wychowawczy szkoły określa działania podejmowane w ramach wszystkich zajęć przez wszystkich członków społeczności szkolnej w celu osiągnięcia założonego ideału wychowawczego. Koordynatora działań wyznacza dyrektor szkoły.

ZAŁOŻENIA
 • ścisła współpraca w określaniu i realizacji celów wychowaczych
 • działania wychowawcze w oparciu o wartości humanistyczne (przede wszystkim szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja) z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej
 • tworzenie warunków indywidualnego rozwoju psychospołecznego
 • zgodność działań wychowawczych szkoły ze Statutem Szkoły tworzonym i modyfikowanym przez społeczność szkolną (pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie)
 • zgodność szczegółowych planów działań wychowawczych z Programem Wychowawczym Szkoły
 • coroczna weryfikacja przyjętych założeń i realizacji celów
CELE
 • wspieranie dziecka w jego rozwoju
 • umacnianie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie właściwej samooceny
 • dążenie do internalizowania przez uczniów pożądanych wzorów
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • stwarzanie warunków do prawidłowego realizowania szczegółowych zadań/planów wychowawczych
ZADANIA
 • Rozwijanie samowiedzy i autokreacji
  • odkrywanie własnej odmienności i indywidualności
  • budzenie i rozwijanie zainteresowań osobistych, odkrywanie uzdolnień, możliwości
  • odkrywanie i umacnianie własnej wartości
  • rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości
  • rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej
  • kształtowanie umiejętności konstruktywnej samooceny
 • Rozwijanie wewnętrznej niezależności i integralności
  • budowanie systemu i hierarchii wartości
  • stymulowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów
  • rozumienie i szanowanie własnej autonomii i wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych
  • kształtowanie postaw życzliwości, szacunku, tolerancji, akceptacji i uznania
 • Kształtowanie postaw społecznych
  • rozwijanie umiejętności właściwego komunikowania się
  • stworzenie atmosfery życzliwości, sympatii i szacunku
  • tworzenie właściwych relacji z innymi ludźmi
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
  • budowanie więzi opartych na integracji wokół wspólnych wartości