PROGRAM DZIAŁANIA SZKOŁY

Podstawą działalności szkoły jest Statut Szkoły, który został wspólnie opracowany przez nauczycieli i rodziców, skupionych w kole terenowym STO.

Zgodnie ze Statutem, celem działalności szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, a wszelkie jej działania zmierzają do kształtowania wolności myślenia, tolerancji, poszanowania godności.

Program dydaktyczny szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia. Zdobycie wiedzy oraz umiejętności samodzielnego jej pogłębiania jest możliwe dzięki właściwemu dobraniu metod pracy.

Szkoła nasza ma być przede wszystkim szkołą przyjazną, gdzie każdy uczeń jest traktowany przez nauczyciela indywidualnie, może liczyć na życzliwość i zrozumienie, może zagłębiać się w te dziedziny wiedzy, które najbardziej go interesują. Zachęcony do aktywności nauczy się organizować swoje działania w sposób racjonalny, nauczy się prezentować swoje poglądy i swoją wiedzę, jasno formułować myśli, cenić partnera w dyskusji, samodzielnie podejmować decyzje.

Dobry kontakt z nauczycielem, ułatwiony dzięki niewielkiej liczbie uczniów w klasie stworzy więź, opartą na partnerstwie i wzajemnym poszanowaniu.

W takiej sytuacji łatwiejsze będzie wyrabianie prawidłowych postaw i reakcji na sytuacje trudne oraz nauczenie przezwyciężania przeszkód w sposób racjonalny.