WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zwykła szkoła dla niezwykłych dzieci.

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO istnieje od 1999 roku, czyli od momentu wprowadzenia rządowej reformy oświatowej. Powstało na podbudowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO. Obie szkoły ściśle ze sobą współpracują.
Podstawą działalności gimnazjum jest Statut, wspólnie opracowany przez Nauczycieli i rodziców, skupionych w SKT nr 77 STO.
Celem działalności szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego, stworzenie warunków do rozwoju twórczego.
Program dydaktyczny gimnazjum ma na celu dobre przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach średnich. Gimnazjum ma program szkoły ogólnokształcącej, ale ma też umożliwić uczniom określenie dziedzin nauki, najbardziej dla nich interesujących. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności samodzielnego jej pogłębiania jest możliwe dzięki właściwemu dobieraniu przez nauczycieli metod pracy.
Mamy dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie, stabilną kadrę pedagogiczną, która lubi się i tworzy dobrze współpracujący zespół. Staramy się wszyscy - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja. Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Bazując na programie wychowawczym, wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju, umacniamy w nich poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształtować umiejętności społeczne.
Mamy zwiększony wymiar godzin przedmiotów ogólnokształcących i realizujemy rozszerzony zakres materiału z tych przedmiotów. Rozwijamy umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów, a nie posługiwania się wyłącznie wiedzą encyklopedyczną.
Wprowadziliśmy korelację treści w zakresie przedmiotów ścisłych, a także równoczesne realizowanie zbieżnych zagadnień humanistycznych i artystycznych. Obowiązkowym przedmiotem jest blok wiedzy o kulturze, w czasie którego pokazujemy wzajemne oddziaływanie różnych dziedzin Kultury na siebie i integrowanie literatury, historii, kulturoznawstwa, antropologii.
Od klasy I nasi uczniowie kontynuują rozszerzony program nauki języka angielskiego (w tym cotygodniowe zajęcia z native speaker'ami), gimnazjaliści, obok angielskiego, uczą się języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego (do wyboru).
Prowadzimy na wszystkich poziomach nauki zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów, przedmiotowe kółka zainteresowań (matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia), dodatkowe zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne) oraz zajęcia reedukacyjne.
Nasi uczniowie objęci są stałą opieką psychologiczną, w ramach której prowadzimy również warsztaty profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne. W planie zajęć są również zajęcia z zakresu wiedza o życiu.
Możemy pochwalić się nietypową formą samorządu uczniowskiego, opartego na niezawisłości, samodzielności i odpowiedzialności uczniów - Zgromadzeniem Ludowym Uczniów SG nr 5.