KRYTERIA OCEN

Ocena celująca
a) uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności, przewidziane programem nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza rozszerzony program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, lub
b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje także zadania, wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocena bardzo dobra
a) uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocena dobra
a) uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania, opisane w podstawie programowej, oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocena dostateczna
a) uczeń opanował wiadomości i umiejętności, określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań, zawartych w podstawie programowej, oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Ocena dopuszczająca
a) uczeń rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, ale
b) nie spełnia wymagań, zawartych w podstawie programowej, co może stwarzać poważne trudności w dalszym kształceniu.

Ocena niedostateczna
a) uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.